Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39241
Title: Hoàn thiện chính sách xã hội - Một giải pháp quan trọng trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm
Authors: Trần Hữu Thắng
Keywords: Trần Hữu Thắng
Chính sách xã hội
Giải quyết việc làm
Xoá đói giảm nghèo
Bảo đảm xã hội
Phòng chống tội phạm
Tệ nạn xã hội
Abstract: Hoàn thiện chính sách xã hội là một vấn đề lớn của Đảng và nhà nước. Nó không chỉ tạo ra điều kiện tốt hơn cho mọi cá nhân trong xã hội mà còn là một giải pháp quan trọng góp phần vào quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1995_B9_Chinhsachxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.