Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39247
Title: Nội dung cơ bản của Luật doanh nghiệp Nhà nước
Authors: Bùi Ngọc Cường
Keywords: Bùi Ngọc Cường
Luật doanh nghiệp Nhà nước
Kinh tế quốc doanh
Kinh tế hàng hoá
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Bài viết phân tích một vài vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp nhà nước và phạm vi áp dụng của Luật; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước; Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1995_B1_LuatdoanhnghiepNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.