Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39260
Title: Tìm hiểu chính sách và luật pháp môi trường ở Mỹ
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Vũ Thu Hạnh
Kinh tế
Môi trường
Bảo vệ môi trường
Chính sách môi trường
Luật pháp môi trường
Môi trưởng ở Mỹ
Mỹ
Abstract: Nước Mỹ là một trong những nước đã có sự kết hợp giữa chủ trương phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế đồng thời không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường. Do vậy chính sách và luật pháp bảo vệ môi trường ở Mỹ rất được quan tâm và hoạt động có hiệu quả.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1995_B11_PhapluatmoitruongMy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.