Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39266
Title: Hương ước và tác động của nó vào việc thực thi pháp luật ở nông thôn hiện nay
Authors: Phạm Hương Lan
Keywords: Phạm Hương Lan
Hương ước
Lệ làng
Nông thôn
Thực thi pháp luật
Abstract: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã từng ghi nhận việc tồn tại song song của hệ thống luật các làng xã mà dân gian quen gọi lệ làng với hệ thống luật pháp của Nhà nước Trung ương. Phần lớn các bản hương ước đều tập trung vào những quy ước khẳng định lãnh thổ ranh giới của làng; quy ước liên quan đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường; quy ước liên quan đến cơ cấu tổ chức và quan hệ xã hội trong làng; quy ước về việc đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước; quy ước về văn hoá, giáo dục, tín ngưỡng; các hình thức xét xử lệ làng; việc sửa đổi và duy trì hương ước.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1995_B2_Huonguoc-nongthon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.