Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39324
Title: Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Nguyễn Đức Mai
Tố tụng hình sự
Nguyên tắc tranh tụng
Tranh tụng
Tố tụng
Bên buộc tội
Bên bào chữa
Abstract: Trong tố tụng hình sự, tranh tụng thực chất là một quá trình xác nhận sự thật khách quan về vụ án, đồng thời cũng chính là phương tiện để đạt được mục đích, các nhiệm vụ đặt ra của luật tố tụng hình sự và bảo đảm cho các chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng hình sự có thể thực hiện một cách có hiệu quả nhất chức năng của mình ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1996_B5_NguyentacTTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.