Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39350
Title: Sự khác nhau trong quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Nguyễn Đức Minh
Hợp đồng dân sự
Kinh tế
Hợp đồng kinh tế
Dân sự
Vi phạm hợp đồng
Quan hệ kinh doanh
Kinh tế thị trường
Abstract: Trong quá trình xây dựng một cơ chế thích ứng với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, có không ít tranh luận về sự tồn tại của luật kinh tế và mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự với tư cách là những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là việc xác định phạm vi điều chỉnh đối với quan hệ tài sản trong kinh doanh. Vì vậy cần phải tìm hiểu sự khác nhau trong bản chất các quan hệ trao đổi của đời sống dân sự, kinh tế của ngày hôm nay.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1996_B6_Hopdongkinhte-Hopdongdansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.