Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39386
Title: Quyết định và chỉ thị - Những hình thức văn bản quản lý hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn Thế Quyền
Keywords: Nguyễn Thế Quyền
Quyết định hành chính
Chỉ thị hành chính
Công văn hành chính
Quản lý hành chính
Hành chính nhà nước
Abstract: Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác ban hành văn bản quản lý hành chính,giúp cho việc lựa chọn, sử dụng văn bản hợp lý, đúng đắn và thống nhất, bài viết bàn về quyết định- chỉ thị, những hình thức văn bản được ban hành thường xuyên và rộng rãi trong quản lý hành chính nhà nước. Qua đó chỉ ra những dấu hiệu cơ bản của các văn bản đó để phân biệt chúng với nhau và với văn bản khác, tạo cơ sở cho sự thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các quyết định, chỉ thị trong quản lý hành chính nhà nước.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B8_VanbanQLHCNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.