Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39407
Title: Chế định Tổng thống Hoa Kỳ - Hiến pháp và thực tiễn
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Tổng thống
Chế định tổng thống
Chính quyền hành pháp
Thiết chế đại cử tri
Quyền phủ quyết
Bầu cử tổng thống
Điều kiện hiến định
Điều kiện luật định
Ứng cử viên
Đại cử tri
Abstract: Chế định tổng thống Hoa Kỳ trong Hiến pháp và trong thực tiễn là đề tài còn gây nhiều tranh luận trong giới luật gia và chính trị gia. Vai trò siêu cường quốc của Hoa Kỳ càng làm cho chế định của Tổng thống trở nên quan trọng hơn. Nhờ vai trò siêu cường quốc của Hoa Kỳ mà tổng thống của Hoa Kỳ đã trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng trên chính trường.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1996_B12_ChedinhtongthongHoaky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.