Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39446
Title: So sánh một số khía cạnh của thể chế công chứng ở một số nước và Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Vẻ
Keywords: Nguyễn Văn Vẻ
Thể chế công chứng
Công chứng Latin
Công chứng Anglo Sacxon
Công chứng nhà nước
Abstract: Tìm hiểu hai hệ thống công chứng trên thế giới: hệ công chứng Latin và hệ công chứng Anglo Sacxon; Hệ công chứng ở Việt Nam là công chứng nhà nước, việc tổ chức nhà nước và tuyển chọn công chứng viên cũng theo những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của bộ máy nhà nước, quy định trong hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr
Method: Tạp chí Luật học số 1-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1997_B12_Sosanhthechecongchung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 477,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.