Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39453
Title: Bàn về mấy đặc điểm trong tư tưởng pháp luật của Lê Quý Đôn
Authors: Lê Minh Tâm
Keywords: Lê Minh Tâm
Tư tưởng pháp luật
Lê Quý Đôn
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu về phương diện tư tưởng mà trước hết tìm hiểu một số ý tưởng, quan điểm đã đóng vai trò là tiên đề tư tưởng pháp luật của Lê Quý Đôn, bài viết đưa ra một vài phân tích về một số đặc điểm của tư tưởng pháp luật Lê Quý Đôn.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1997_B3_Tutuongphapluat-LeQuyDon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 974,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.