Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39486
Title: Đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách - Yêu cầu và thực hiện
Authors: Phạm Thị Tình
Keywords: Phạm Thị Tình
Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Luật bầu cử
Quốc hội
Abstract: Chế độ Đại biểu quốc hội theo Hiến pháp 1992 được Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 1992 cụ thể hoá như sau: Trong tổ chức của hoạt động Quốc hội có một tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách do Quốc hội quy định. Tuy nhiên việc bố trí đại biểu chuyên trách ở một số đoàn đại biểu chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để đại biểu phát huy hết vai trò của mình, dẫn đến chất lượng hoạt động chưa cao. Do đó cần có sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo trước khi bầu cử để vai trò của Đại biểu chuyên trách được phát huy hiệu quả hơn.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1997-B6_ĐBQHchuyentrach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 513,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.