Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39499
Title: Hiến pháp Việt Nam và vấn đề quyền con người, quyền công dân
Authors: Hoàng Văn Hảo
Keywords: Hoàng Văn Hảo
Quyền con người
Nhân quyền
Quyền công dân
Dân quyền
Hiến pháp
Abstract: Ở nước ta về phương diện lý luận, quyền con người, quyền công dân là một lĩnh vực mới cần được nghiên cứu một cách cơ bản, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, dân chủ hoá và hoà nhập quốc tế. Nhận thức đúng nội dung quyền con người, quyền công dân sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện pháp luật, bảo đảm nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1997_B6_Quyenconnguoi-quyencongdan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.