Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39504
Title: Một số vấn đề về cải cách bộ máy hành chính
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Hành chính nhà nước
Cải cách hành chính
Dân chủ hoá bộ máy hành chính
Hệ thống hành chính
Dân chủ hoá chính sách
Abstract: Cải cách bộ máy hành chính là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách nền hành chính quốc gia và là vấn đề được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Trong phương hướng cải cách bộ máy hành chính, dân chủ hoá bộ máy và phát triển các nhân tố tự quản là một trong những phương hướng quan trọng nhất.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1997_B11_Caicachbomayhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 527,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.