Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39511
Title: Vai trò của Mặt trân tổ quốc Việt Nam trong bầu cử
Authors: Lưu Trung Thành
Keywords: Lưu Trung Thành
Mặt trân tổ quốc Việt Nam
Bầu cử
Vận động bầu cử
Hội nghị cử tri
Hội đồng bầu cử
Người ứng cử
Cử tri
Abstract: Trong bầu cử, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ công tác tuyên truyền vận động bầu cử, giới thiệu người ra ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri và tổ chức bầu cử...ngày càng được đề cao. Để Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước, cần thiết phải tăng cường vai trò hơn nữa của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong bầu cử.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1997_B6_MattranTQVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 524,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.