Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39549
Title: Sự phát triển của pháp luật quốc tịch Việt Nam
Authors: Hà Hùng Cường
Keywords: Hà Hùng Cường
Pháp luật quốc tịch
Nhập quốc tịch
Quản lý công dân
Tước quốc tịch
Người có hai quốc tịch
Abstract: Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, pháp luật về quốc tịch Việt Nam đã hình thành và có quá trình phát triển phong phú, đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát huy sức mạnh của dân tộc, của nhân dân trong công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xét về mặt lập pháp có thể phân biệt sự phát triển của luật quốc tịch Việt Nam thành hai giai đoạn: Trước và sau Luật năm quốc tịch Việt Nam năm 1988
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B2_PhapluatquoctichVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.