Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39553
Title: Quá trình xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Khiếu nại
Tố cáo
Khiếu nại vượt cấp
Tố cáo vượt cấp
Abstract: Trình bày trình tự các bước tiến hành xem xét khiếu nại, tố cáo của công dân: Tiếp nhận, vào sổ và phân loại sơ bộ các khiếu nại tố cáo; thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lập thành hồ sơ; ra quyết định và thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo; Phân tích nội dung các khiếu nại tố cáo và tổng hợp kinh nghiệm giải quyết khiếu nại tố cáo.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B5_Quatrinhxemxetgiaiquyetkhieunai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.