Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39589
Title: Tư tưởng Lê Quý Đôn về quan chế Việt Nam truyền thống
Authors: Đặng Kim Ngọc
Keywords: Đặng Kim Ngọc
Lê Quý Đôn
Kiến văn tiểu lục
Chế độ quan chức
Quan chế
Abstract: Trình bày những nét chính trong tư tưởng của Lê Quý Đôn và những tri thức của ông về chế độ quan chức Việt Nam được ông thể hiện ở tác phẩm Kiến văn tiểu lục.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1998_B4_QuancheVNtruyenthong-LeQuyDon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 742,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.