Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39624
Title: Công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Công ty chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Kinh doanh chứng khoán
Môi giới chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
Người mua chứng khoán
Người bán chứng khoán
Abstract: Đề cập đặc trưng pháp lý của tổ chức trung gian - công ty chứng khoán, giúp hiểu thêm bản chất của công ty chứng khoán.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1999_B1_Congtychungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 81,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.