Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39651
Title: Mấy vấn đề về pháp luật kinh tế Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Am Hiểu
Keywords: Nguyễn Am Hiểu
Pháp luật kinh tế
Tự do cạnh tranh
Chống hạn chế cạnh tranh
Kinh tế thị trường
Quản lý nhà nước
Abstract: Nghiên cứu một vài vấn đề về pháp luật kinh tế Việt Nam hiện nay dựa trên xu hướng đánh giá nền kinh tế của các nhà nghiên cứu.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1999_B5_Phapluatkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.