Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39685
Title: Khái quát về cơ chế pháp lý thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của ngân hàng trung ương trong điều kiện nền kinh tế thị trường Việt Nam
Authors: Nguyễn Tuyến
Keywords: Nguyễn Tuyến
Chính sách tiền tệ
Ngân hàng trung ương
Chính sách tiền tệ quốc gia
Kinh tế thị trường
Abstract: Đề cập khái quát về vấn đề cơ chế pháp lý thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò pháp luật đối với tiến trình phát triển kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1999_B9_Chinhsachtientequocgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 89,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.