Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39709
Title: Tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia hoạt động trong công ty đối vốn ở nước ta
Authors: Lê Thị Châu
Keywords: Lê Thị Châu
Công ty đối vốn
Sáng lập viên
Luật doanh nghiệp
Tư cách pháp lý
Abstract: Bài viết đề cập vấn đề phân biệt tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia hoạt động trong công ty đối vốn ở nước ta. Đây là sự liên kết góp vốn của nhiều chủ đầu tư với mục đích tìm kiếm lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2000_B1_Congtydoivon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 86,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.