Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39736
Title: Những quy định về công ty trong luật doanh nghiệp
Authors: Trần Ngọc Dũng
Keywords: Trần Ngọc Dũng
Luật Công ty
Luật doanh nghiêp
Luật doanh nghiệp tư nhân
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Quản lý nhà nước
Abstract: Bài viết đề cập một số vấn đề cơ bản trong các quy định về công ty của Luật doanh nghiệp để làm sáng tỏ nhận định sự thay thế Luật doanh nghiệp cho Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân là phù hợp với tình hình hiện nay.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2000_B2_Luatdoannghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.