Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39791
Title: Vấn đề quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Dương Tuyết Miên
Bộ luật hình sự
Hình phạt
Cấu thành tội phạm
Trách nhiệm hình sự
Abstract: Khi xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thể tại phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, nhà làm luật đã dự liệu và quy định loại và mức hình phạt áp dụng cho các tội phạm đó. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều tình tiết giảm nhẹ so với tội, luật cho phép toà án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Luật học số 6-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2000_B7_Hinhphatnhe-BLHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 76,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.