Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39867
Title: Quyền lực nhà nước và việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992
Authors: Nguyễn Văn Năm
Keywords: Nguyễn Văn Năm
Quyền lực nhà nước
Sửa đổi Hiến pháp
Quyền lực
Khoa học pháp lý
Hiến pháp
Hiến pháp năm 1992
Abstract: Trình bày một số hiểu biết của tác giả về quyền lực nhà nước và đề xuất một số kiến nghị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 nhằm góp phần nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về quyền lực nhà nước.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2001_B3_QuyenlucNN-suadoiHP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 104,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.