Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39876
Title: Một số suy nghĩ xung quanh các quy định về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật hiện hành
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Bộ luật dân sự
Quyền thế chấp
Thế chấp quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Chuyển giao quyền sử dụng đất
Abstract: Trao đổi một số ý kiến xung quanh các quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2001_B9_Hopdongthechapsudungdat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 131,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.