Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39915
Title: Bàn về vấn đề thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Nguyễn Văn Quang
Keywords: Nguyễn Văn Quang
Hành chính nhà nước
Thủ tục hành chính
Xử phạt hành chính
Quản lý hành chính
Thời hiệu xử phạt
Thời hạn xử phạt
Abstract: Xử phạt hành chính là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đảm bảo thực hiện các quy định về thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính sẽ là vấn đề rất quan trọng. Phạm vi bài viết đi sâu phân tích các quy định cụ thể về thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2001_B10_Thoihan-thoihieuviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 81,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.