Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39943
Title: Về quản lý đối với kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: Trần Thái Dương
Quản lý kinh tế
Kinh tế nhà nước
Kinh tế thị trường
Sở hữu nhà nước
Chủ thể kinh tế nhà nước
Abstract: Trao đổi một số nhận thức lý luận và thực tiễn về vấn đề quản lý đối với kinh tế nhà nước như là một trong những nội dung, phương thức thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta hiện nay.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2002_B3_quanlykinhteNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 113,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.