Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39977
Title: Bàn về khái niệm hợp đồng lao động
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Lao động
Hợp đồng lao động
Luật lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Tìm hiểu khái niệm hợp đồng lao động của một số nước trên thế giới như Đức, Pháp, Trung Quốc. Qua đó làm rõ những vấn đề mang tính bản chất, chủ thể, nội dung... của quan hệ hợp đồng lao động trên cơ sở lý luận khoa học luật lao động ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2002_B1_Hopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.