Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39999
Title: Những điểm mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Bộ luật lao động
Hợp đồng lao động
Việc làm
Tiền lương
Lao động tập thể
Kỷ luật lao động
Tranh chấp lao động
Bảo hiểm xã hội
Trợ cấp thất nghiệp
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Phân tích cụ thể những điều khoản được sửa đổi trong Bộ luật lao động bao gồm lĩnh vực việc làm, tiền lương, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động...
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2002_B2_DiemmoiBLLD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 128,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.