Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40011
Title: Hợp đồng lao động trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Bộ luật lao động
Quan hệ lao động
Hợp đồng lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Abstract: Ngày 2/4/2002, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XI chính thức thông qua Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Trong bài viết này sẽ trình bày mọt số ý kiến về hợp đồng lao động trong đạo luật quan trọng này.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2002_B10_Hopdonglaodong-BLLD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 108,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.