Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40022
Title: Giải pháp hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Phan Thị Hương Thuỷ
Keywords: Phan Thị Hương Thuỷ
Tranh chấp kinh tế
Doanh nghiệp
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Luật đầu tư nước ngoài
Abstract: Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2002_B7_Giaiquyettranhchapkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 114,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.