Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40082
Title: Chế định hợp đồng kinh tế - Tồn tại hay không tồn tại?
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Kinh tế
Hợp đồng kinh tế
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế vô hiệu
Tranh chấp kinh tế
Chế định hợp đồng kinh tế
Hợp đồng dân sự
Abstract: Trình bày một số bất cập xét từ lý luận và biểu hiện của chúng trong thực tiễn thực hiện pháp lệnh nhằm đi tới giải pháp cơ bản và toàn diện cho việc hoàn thiện chế định hợp đồng kinh tế.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2003_B4_Chedinhhopdongkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.