Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40091
Title: Những điểm mới về hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Bộ luật lao động
Hợp đồng lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Hết hạn hợp đồng
Gia hạn hợp đồng
Hợp đồng lao động vô hiệu
Abstract: Phân tích những điểm mới về hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Qua đó thấy rằng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về cơ bản đã giải quyết được những vấn đề bức xúc về hợp đồng lao động. Từ đó chắc chắn hiệu quả của pháp luật hợp đồng lao động trong thực tế được nâng cao, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2003_B7_Hopdonglaodong-diemmoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.