Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40164
Title: Kế thừa, phát triển và tìm kiếm yếu tố hợp lý trong xây dựng các pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Nhà nước
Vi phạm hành chính
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Xây dựng pháp luật
Hoàn thiện pháp luật
Thời hiệu xử phạt hành chính
Abstract: Xây dựng pháp luật là hoạt động phức tạp, hoàn thiện pháp luật là việc làm mang tính thường xuyên. Thực hiện nhiệm vụ này cần có hai yêu cầu: Bám sát sự vận động của xã hội và yêu cầu quản lý đất nước; không ngừng theo dõi, đánh giá giá trị thực tế của các văn bản để phát hiện và đáp ứng kịp thời nhu cầu sửa đổi bổ sung các văn bản hiện hành hay văn bản mới.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san tháng 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDS3.2003_B4_Xulyviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.