Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40274
Title: Một số nội dung cơ bản của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
Authors: Hoàng Minh Hà
Keywords: Hoàng Minh Hà
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Thẩm quyền ban hành văn bản
Tổ chức bộ máy chính quyền
Chính quyền địa phương
Quản lý nhà nước
Abstract: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ra đời đã thực sự đáp ứng những đòi hỏi trong công tác xây dựng pháp luật của các cấp chính quyền địa phương. Bài viết đi vào phân tích một số nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2005_B2_NoidungluatbanhanhVBQPPL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.