Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40288
Title: Giải pháp từ cộng đồng - con đường hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh
Authors: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Keywords: Chiến lược
Tăng trưởng xanh
Chính sách
Giải pháp
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Abstract: Báo cáo phân tích những tiềm năng từ cấp cơ sở trong thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh và hành động Tăng trường Xanh của Việt Nam, chỉ ra cơ hội cho các sáng kiến từ cấp cơ sở được chia sẻ, lồng ghép nhằm hiện thực hóa chính sách.
Publisher: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Language: vi
Right: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.