Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40312
Title: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Trách nhiệm bồi thường
Quản lý hành chính
Hoạt động quản lý
Hành chính nhà nước
Abstract: Trình bày về bản chất của trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và các quyết định hành chính; các tổn hại về tinh thần; thực tiễn việc thực hiện bồi thường của nhà nước và nêu ra những ý kiến cần hoàn thiện Luật bồi thường nhà nước
Publisher: Đại học Quốc gia
Date Created: 2014
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Đại học Quốc gia
Language: vi
Right: Đại học Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.