Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40456
Title: Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
Keywords: Xung đột lợi ích
Khu vực công
Tham nhũng
Kiểm soát
Abstract: Nghiên cứu tập trung phân tích các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan tới kiểm soát xung đột lợi ích công và mức độ nhận thức của cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân đối với xung đột lợi ích công. Từ đó nhằm đề xuất một số biện pháp giúp Chính phủ và các bên liên quan hạn chế các tình huống xung đột lợi ích mà CBCC gặp phải khi thực hiện công việc của mình.
Publisher: NXB Hồng Đức
Issue Date: 2016-10
Type: Báo cáo
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.