Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40465
Title: Những điểm mới cơ bản trong Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội
Keywords: Pháp luật
Bảo hiểm xã hội
Chế độ bảo hiểm
Đối tượng bảo hiểm
Quỹ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm hưu trí
Bảo hiểm tử tuất
Abstract: Khái quát một số điểm mới cơ bản trong Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội. Dự luật đã kế thừa những nội dung hợp lý của pháp luật hiện hành và thể hiện nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí Luật học số 1-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2006_B11_DuthaoluatBHXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 101,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.