Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40554
Title: Một số điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005 về lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư
Authors: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Keywords: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Môi trường
Đánh giá tác động môi trường
ĐTM
Dự án đầu tư
Luật bảo vệ môi trường 2005
Thẩm định báo cáo
Lập báo cáo
Abstract: Nghiên cứu một số điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005 về lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2006_B10_Diemmoiluatbaovemoitruong2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.