Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40562
Title: Tính thống nhất của các quy định về chào bán cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2005 và luật chứng khoán năm 2006
Authors: Nguyễn Minh Hằng
Keywords: Nguyễn Minh Hằng
Pháp luật
Luật doanh nghiệp
Luật chứng khoán
Cổ phần
Chào bán cổ phần
Chứng khoán
Công ty chứng khoán
Công ty cổ phần
Chào bán chứng khoán
Abstract: Bài viết đề cập một số vấn đề về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2005 trong mối liên hệ với Luật chứng khoán 2006. Luật chứng khoán năm 2006 đã bổ sung và cụ thể hoá các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 để đạt đến sự thống nhất đồng bộ của việc điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán của công ty cổ phần, cho dù công ty cổ phần lựa chọn hình thức chào bán chứng khoán riêng lẻ hay chào bán chứng khoán ra công chúng.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B5_Chaobancophan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 137,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.