Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40599
Title: Yếu tố văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Văn hoá
Văn hoá công sở
Hoạt động nhà nước
Công vụ nhà nước
Văn hoá giao tiếp
Abstract: Tìm hiểu các yếu tố văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước. Đưa ra những yêu cầu và giải pháp để hoàn thiện pháp luật quy định về văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2006_B2_Vanhoacongso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 124,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.