Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40609
Title: Phạm tội đối với phụ nữ có thai trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Phạm Văn Báu
Keywords: Phạm Văn Báu
Pháp luật
Pháp luật hình sự
Bộ luật hình sự
Tội phạm
Phụ nữ có thai
Khung tăng nặng hình phạt
Trách nhiệm hình sự
Abstract: Bộ luật hình sự năm 1999 quy định phạm tội đối với phụ nữ đang có thai vừa là tình tiết định tội của một số tội, vừa là tình tiết tăng nặng khung hình phạt một số tội và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chung đối với các trường hợp phạm tội khác khi không được quy định là tình tiết định tội hoặc định khung hình phạt tăng nặng. Nghiên cứu cho thấy không có sự thống nhất trong nội dung của Bộ luật về quy định này, do đó cần phải có những sửa đổi cho phù hợp hơn.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2006_B1_Phamtoivoiphunucothai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.