Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40616
Title: Cơ chế kiểm soát ma túy trong các công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy
Authors: Nguyễn Thị Phương Hoa
Keywords: Nguyễn Thị Phương Hoa
Pháp luật
Ma túy
Kiểm soát quốc tế
Công ước quốc tế
Liên hợp quốc
Kiểm soát ma túy
Cơ chế kiểm soát ma túy
Abstract: Phân tích các quy định về kiểm soát ma túy trong các công ước của Liên hợp quốc, qua đó cho thấy cơ chế kiểm soát quốc tế về ma túy hiện nay gồm hai chế định quan trọng: kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2006_B10_ConguocLHQvekiemsoatmatuy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.