Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40641
Title: Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Thanh Tâm
Keywords: Nguyễn Thanh Tâm
Pháp luật
Sở hữu công nghiệp
Hội nhập kinh tế
Kinh tế tập trung
Quyền sở hữu công nghiệp
Quyền sở hữu trí tuệ
Abstract: Nghiên cứu khái quát về sự phát triển của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đưa ra một vài quan điểm và định hướng phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2007_B6_PLveSHcongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.