Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40710
Title: Sự hình thành và phát triển pháp luật thị trường bất động sản
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Nguyễn Thị Nga
Pháp luật
Bất động sản
Thị trường bất động sản
Quyền sử dụng đất
Abstract: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của thị trường bất động sản và sự điều chỉnh của pháp luật đối với thị trường này. Đưa ra một số định hướng để thúc đẩy thị trường bất động sản trong thời gian tới.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2007_B4_Phapluatthitruongbatdongsan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.