Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40719
Title: Mô hình đối thoại đa chủ thể trong giải quyết khiếu kiện đất đai ở Việt Nam
Authors: Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi tổ chức, Hội Luật gia Việt Nam
Quỹ Châu Á
Keywords: Đối thoại đa chủ thể
Khiếu kiện đất đai
Publisher: Quỹ Châu á
Issue Date: 2015-10-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Quỹ Châu á
Language: vi
Right: Quỹ Châu á
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.