Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40727
Title: Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp
Authors: Đào Lệ Thu
Keywords: Đào Lệ Thu
Pháp luật
Pháp luật hình sự
Sở hữu công nghiệp
Quyền sở hữu công nghiệp
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Quyền dân sự
Abstract: Phân tích một số quy định của pháp luật hình sự về sở hữu công nghiệp. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã thể hiện sự đúng đắn của nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng pháp luật hình sự. Tuy nhiên cũng cần khắc phục một số bất cập để góp phần duy trì môi trường pháp lý an toàn cho những hoạt động sáng tạo của con người để phục vụ cho đời sống kinh tế xã hội của đất nước.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2007_B6_BaovequyenSHCN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.