Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40738
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Hành chính
Xử lý hành chính
Quản chế hành chính
Abstract: Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định pháp luật về xử lý hành chính khác; Chỉ rõ một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về các biện pháp xử lý hành chính khác
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2007_B6_Hoanthienquydinhxulyhahchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.