Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40751
Title: Những điểm mới về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Lao động
Tranh chấp lao động
Giải quyết tranh chấp lao động
Công đoàn
Thủ tục giải quyết tranh chấp
Abstract: Phân tích đánh giá những quy định mới về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động. Những điểm mới đó là: Khái niệm tranh chấp lao động; trách nhiệm của công đoàn và cơ quan nhà nước trong giải quyết tranh chấp; thẩm quyền giải quyết, thời hiệu yêu cầu giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2007_B9_Tranhchaplaodongvagiaiquyettranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 164,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.